OFERTA

NOWOŚĆ – Audyty energetyczne

Projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych pod klucz

Lotniskowe projekty fotowoltaiczne

Koncepcje rozwiązań energetycznych i transformacji energii

Studium wykonalności inwestycji, koncepcje technologiczne, plany zagospodarowania terenu

Analizy techniczno – ekonomiczne

Programy Funkcjonalno – Użytkowe

Projektowanie przyłączy do sieci dla źródeł wytwórczych

Koncepcje i projekty zarządzania energią w systemach hybrydowych: sieć energetyczna – OZE – magazyn energii

Inwestcje w farmy fotowoltaiczne: dzierżawa gruntów, przygotowanie dokumentacji, w tym warunków przyłączenia oraz pozwolenia na budowę. Kompleksowa realizacja inwestycji

Projektowanie i budowa przyłączy energetycznych po stronie inwestora oraz tras kablowych SN a także linii kablowych DC/AC.

Dostawa stacji transformatorowych – posadowienie, montaż, podłączenie, telemechanika, komunikacja, rozruchy instalacji oraz odbiory

Elektromobilność, rozwiązania kompleksowe dla stacji ładowania samochodów elektrycznych

Posiadamy certyfikaty osobowe Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego